Sporesikader (Delphacidae)

Sporesikadene (Delphacidae) tilhører favorittene mine blant de plantesugende insektene. Det er flere grunner til dette. For det første, er de ekstremt dårlig kartlagt i Norge, så mulghetene for å gjøre nye og spennende oppdagelser er stor. For det andre, er det ei fin gruppe å studere når man likevel håver etter andre insekter fordi de finnes i “passende” mengder […]

Jakten på beverbilla, Platypsyllus castoris

En av de aller merkeligste billeartene vi har i Norge er beverbilla, Platypsyllus castoris. Dette er faktisk, sammen med Leptasinus testaceus, som går i musepels, den eneste ektoparasittiske billearten vi har hos oss. De tilhører begge underfamilien loppebiller (Platypsyllidae) innen mycelbillene (Leiodidae). Arten lever utelukkende i pelsen til beveren der den gjennomfører hele sin livssyklus. Arten […]

Historien om rødknappsandbia, Andrena hattorfiana

Rødknappsandbia, Andrena hattorfiana, er en av de største og vakreste villbiene vi har i landet, og lett å kjenne igjen både på størrelsen og de røde kroppstegningene. Rødknappsandbia lever i sandholdige, tørre områder hvor den bygger reir. Og som navnet tilsier, er den fullstendig avhenging av vertsplanten rødknapp som pollenkilde.  Arten var tidligere utbredt i hele […]

Sandjegere (Cicindelinae)

Sandjegerne er med sine karakteristiske lange bein, store øyne og store kjever og kjappe bevegelser utpregete rovdyr som spiser andre insekter. De har også et karakteristisk fargemønster på dekkvingene som gjør dem enkle å skille fra andre biller. Taksonomisk tilhører de en egen underfamilie (Cicindelinae) innen løpebillene (Carabidae). Sandjegerne er utbredt over hele landjorda unntatt Tasmania og Antarktis. Elvesandjegeren er funnet nær opptil […]

Kløverhumle, Bombus distinguendus

Kløverhumla er Norges mest sjeldne og truete humle og i 2012 ble kun ett eneste eksemplar observert i Norge. Men 2013 ble derimot et godt år for kløverhumla med det første funnet fra Vestfold på 40 år i Sandefjord og det første funnet fra Nord-Trøndelag på 54 år fra Rinnleiret. Sistnevnte funn var særlig gledelig, da dette var ikke bare […]

Liten korsløper, Panageus bipustulatus

De to artene i løpebilleslekten Panageus karakteriseres ved at de har fire store røde flekker på dekkvingene som ellers svarte. Framkroppen, bein og antenner er også svarte. Dette skiller dem fra alle andre norske løpebiller. Løpebilla Lebia cruxminor har imidlertid også fire røde flekker, men denne har gulrødt halsskjold. Panageus-artene er middels store løpebiller som […]

Furupraktbilla, Chalcophora mariana

Med en kroppslengde på 25-33 mm er furupraktbilla er den aller største praktbilla i Nord-Europa, og kan ikke forveksles med noen annen art. I Middelhavsområdet finnes imidlertid flere lignende arter. Den er bronsefarget med svarte, uregelmessige opphøyde strukturer på oversiden. Kroppen er bred og beinene er svært kraftige. Antennene er korte og tynne. Larven er […]

Saltløperen, Pogonus luridipennis

Pogonus luridipennis er ei middels stor (6-8,5 mm) løpebille som kjennetegnes ved at hode og halsskjoldet er metallisk grønne mens dekkvingene er halmgule ofte med svakt metallskjær. Antenner og bein er lyst brungule. Arten er den eneste i sin slekt i Norge og kan knapt forveksles med noen andre arter. Arten er svært begrenset utbredt i […]

Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

Mnemosynesommerfuglen, Parnassius mnemosyne, er en av våre største og vakreste dagsommerfugler og finnes i Norge bare på noen få og svært adskilte områder på Vestlandet. Arten er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter 2010. Det er laget en handlingsplan for å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal […]

Blåklokker + bier = sant!

Klokker, Campanula, er svært viktige planter for ville bier. Sju biearter besøker regulært klokker og nekter å spise særlig annet. Dette gjelder følgende arter: klokkesolbie, Dufourea dentiventris, engsandbie, Andrena bicolor, perlebie, Biastes truncatus (lever parasittisk på klokkesolbie), markskjærerbie, Megachile willughbiella, klokketrebie, Chelostoma campanularum, blåklokkebie, Melitta haemorrhoidalis og lundhumle, Bombus soroeensis. I tillegg til å være […]

Setermjelt, en nøkkelart for insekter i fjellet

Setermjelt, Astragulus alpinus, er en gave for pollinerende insekter i fjellet. Fjellblåvinge, Albulina orbitulus, bruker planten både som larve og voksen og kan ofte finnes i store mengder der det er rikelig med planter. Setermjelten er også viktig for murerbier, Osmia, og humler, ikke minst lushatthumla som kan ha vanskelig for å finne mat før […]

INVENT-ART 2009-12

Et av de store prosjektetene på kartlegging av biologisk mangfold i Norge de siste årene er INVENT-ART, et entomologisk inventeringsprosjekt med fokus på tørre,varme, åpne områder i lavlandet. Prosjektet er ledet av NINA og har blitt støttet gjennom Artsprosjektet fra 2009 til 2012. Prosjektet bygger på pilotprosjektet ARKO-sandområder som gjennomføres i regi av nasjonalt program for kartlegging og overvåking av biologisk mangfold. Prinsipper […]