Saltløperen, Pogonus luridipennis

Pogonus luridipennis er ei middels stor (6-8,5 mm) løpebille som kjennetegnes ved at hode og halsskjoldet er metallisk grønne mens dekkvingene er halmgule ofte med svakt metallskjær. Antenner og bein er lyst brungule. Arten er den eneste i sin slekt i Norge og kan knapt forveksles med noen andre arter. Arten er svært begrenset utbredt i Skandinavia og er i Norge bare kjent fra en lokalitet i Østfold. I Sverige finnes likeledes kun en lokalitet i Bohuslän på Vestkysten. I Danmark er arten lokalt tallrik på enkelte lokaliteter i sydvestre Jylland. Artens globale utbredelse strekker seg fra Nord-Afrika gjennom Vest- og Mellom-Europa til vest i Sibir, Kasakstan og Mongolia.

Arten er sterkt knyttet til kysten der habitatene forekommer i beskyttede bukter eller på strender der det akkumuleres leire over store arealer i tidevannssonen. Arten lever utelukkende på slike nesten vegetasjonsløse saltenger med fuktig leirebunn som oversvømmes jevnlig av tidevannet og der det kun finnes spredt halofyttvegetasjon. Arten er dagaktiv og kan sees løpende på leira i solskinn. Ofte gjemmer den seg i sprekket i leira, under steiner eller gammel tang. Arten overvintrer som voksen og påtreffes derfor mest i forplantningstiden på vår og forsommer, men man kan også finne nyklekte individer på høsten.

Denne arten er relativt enkel å påvise der den finnes, og er trolig i liten grad oversett. Siden habitatet også er  sjeldent, finnes trolig ytterst få bestander i Norge. Den eneste kjente lokaliteten har trolig hatt ganske store og stabile populasjoner fram til begynnelsen på 1990-tallet. Undersøkelser i nyere tid har imidlertid vært negative. En mulig forklaring er at husdyrtråkk i området kan ha hatt negativ påvirkning på populasjonen. Dette er således en av de mest truete insektene i Norge. Systematiske undersøkelser på egnete akkumulasjonsstrender i Oslofjorden, er nødvendig å klargjøre om arten fortsatt har stabile populasjoner i Norge.

2 thoughts on “Saltløperen, Pogonus luridipennis

  1. What should I do if I have doubts about my partner, such as monitoring the partner’s mobile phone? With the popularity of smart phones, there are now more convenient ways. Through the mobile phone monitoring software, you can remotely take pictures, monitor, record, take real – Time screenshots, real – Time voice, and view mobile phone screens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *