Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

Mnemosynesommerfuglen, Parnassius mnemosyne, er en av våre største og vakreste dagsommerfugler og finnes i Norge bare på noen få og svært adskilte områder på Vestlandet. Arten er vurdert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter 2010. Det er laget en handlingsplan for å sikre langsiktig overlevelse av arten i Norge. Fylkesmannen i Møre og Romsdal har fått tidelt ansvaret for å følge opp denne.

Mnemosynesommerfuglen er truet og i tilbakegang i flere land i Europa. Den er utryddet i Danmark og i sterk tilbakegang i Finland og delvis også i Sverige. De største nordiske bestandene lever derfor trolig i Norge, hvor den er fredet mot alle typer skader og ødeleggelser.

Biologi

Mnemosynesommerfuglen legger egg som overvintrer og klekker i mars-april påfølgende år. Hos oss lever larvene bare på vanlig lerkespore Corydalis intermedia. Larvene forpupper seg i mai og klekkes mot slutten av måneden eller i juni. Arten er avhengig av leveområder som både har lerkespore og blomsterplanter som tilbyr næring til de voksne sommerfuglene og som samtidig har et varmt mikroklima. Rasmarkene på Vestlandet har gjennom rasdynamikk bestått av kontinuerlig åpen engvegetasjon i meget lang tid. Dette i kombinasjon med et gunstig mikroklima i de sørvendte skråningene utgjør optimale leveområder for denne arten.

Hunnene legger eggene sine på eller ved de nedvisnede næringsplantene, som de sannsynligvis lokaliserer ved hjelp av lukt. Eggstadiet varer fram til mars-april påfølgende år. De nyklekkete larvene oppsøker ferske skudd av lerkespore, som er en av de tidligste vårplantene. De forpupper seg i starten av mai, og noe avhengig av temperaturforholdene varer puppestadiet til slutten av mai.

Leveområder

I Norge lever mnemosynesommerfuglen hovedsakelig i bratte, sørvendte områder på Vestlandet hvor den er knyttet til åpne naturtyper i sørvendte, bratte rasmarker hvor jevnlige snøras holder trevegetasjonen nede.  Arten finnes også i blomsterrike veikanter, kraftgater og slåttemark i nærheten til rasmarkene.

Utbredelsen til mnemosynesommerfugl i Norge er begrenset til Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det har også blitt gjort flere nye funn de senere år bl a fra Aurland og et enkeltfunn ved Gråura i Oppdal 2009 som ligger rett innenfor fylkesgrensen til Sør-Trøndelag. Totalt er den registrert på nærmere 30 funnsteder i Norge.

Last ned brosjyre om mnemosynesommerfugl:

Mnemosynesommerfuglen vestlandets hvite juvel

2 thoughts on “Vestlandets hvite juvel, mnemosynesommerfuglen

  1. ¿Qué debo hacer si tengo dudas sobre mi pareja, como monitorear el teléfono móvil de la pareja? Con la popularidad de los teléfonos inteligentes, ahora existen formas más convenientes. A través del software de monitoreo de teléfonos móviles, puede tomar fotografías, monitorear, grabar, tomar capturas de pantalla en tiempo real, voz en tiempo real y ver pantallas de teléfonos móviles de forma remota.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *