Stort kunnskapsbehov om massiv og mystisk humledød

Humledøden under blomstrende lind har vært et mye observert, omtalt og omdiskutert tema etter at Aftenposten tok opp dette i sommer. Ikke rart at mange uttrykker bekymring og undring når man nærmest vasser i døde og halvdøde humler under lindetrær i parker og alléer over hele landet. Det er lett å tro at noe er alvorlig galt når insektene begynner og regne ned fra himmelen. Dette skyldes både uklarheter omkring hva som er årsaken til humledøden og hvilke konsekvenser det vil ha for humlebestandene. Både forskere, politikere, gartnere og birøktere er i villrede om hvordan man skal reagere på dette og hvilke tiltak som bør iverksettes.

Et skrikende kunnskapsbehov

Vitenskapelig sett er problemstillingen svært interessant. Det finnes flere tilsynelatende motstridende hypoteser som ingen støttes fullt ut av feltobservasjoner og biologiske teorier. Det er derfor helt nødvendig å forske mer på dette for å forstå årsakene til den mystiske humledøden.

Hovedteoriene går på hvorvidt humlene forgiftes av lindenektaren eller om humlene sulter i hjel foran matfatet. Andre hevder at humlene dør en naturlig død siden linda blomster seint og samtidig med at humlebestanden er på topp og mange humler likevel skal dø. Ingen av disse teoriene kan foreløpig bekreftes eller avvises. Det er også interessant at døden under humletrærne ser ut til å gjelde humler og i liten grad honningbier, som også har et omfattende nektartrekk på lind.

Sulter i hjel foran matfatet?

Det er vanskelig å tenke seg at døden under lindetrærne er et naturlig fenomen på grunn av flere forhold. For det første er fenomenet sjelden å se på andre seintblomstrende planter, og det ser ut til å være flere døde humler under fremmede og hybridiserte lindetyper enn vanlig lind. I tillegg er mengdene enorme – flere tusen dyr kan ligge under enkelte trær og det er vanskelig å forklare hvorfor de skulle sulte i hjel mens de faktisk spiser lindenektar.

Forgiftningshypotesen har vært knyttet til sukkerstoffet mannose, som har vært hevdet at finnes i lindenektar. Men ved å fore døende humler med nektar fra samme tre som de er funnet under, har humlene kviknet til igjen. Kjemiske undersøkelser klarte heller ikke å påvise mannose i nektaren. Studier har imidlertid vist at dødende humler, som ligger under lindetrær, et tomme for trehalose (opplagsnæring), noe som indikerer at de nærmest sulter i hjel. Man mener da at dette kan forklares med at lindeblomstene tiltrekker humler etter at de er tomme for nektar slik at de forgjeves surrer rundt et tomt matfat helt til de går tomme for energi.

Når det er sagt, vet vi også at blomsterbesøkende insekter normalt er ekstremt flinke til å fortsette søket andre steder når de finner en tom matkilde. Samtidig er det veldig lite smart av en plante å bruke energi på å tiltrekke en pollinator for så å ta livet av den. Selv om det er lite nektar, trenger ikke matkilden egentlig å være tom. Dersom humlene er veldig sultne vil det til enhver tid for parklind sitt vedkommende, være store mengder energirik honningdugg fra bladlus tilgjengelig, som bør være en god matkilde for dem. Kan det eventuelt være noe med eller i honningduggen som er problemet? Humledøden er like omfattende på sølvlind og storlind, som ikke produserer særlig honningdugg, så det er lite trolig.

Kanskje forgiftningshypotesen likevel har noe for seg? Men med andre stoffer enn mannose inne i bildet? Det er i alle fall vanskelig å forklare biologisk hvorfor insekter skal bruke tid på å surre over en tilsynelatende tom matkilde.

Giftig likevel?

At humlene kvikner til igjen etter å ha blitt foret på lindenektar under kontrollerte forhold, trenger ikke å være representativt for situasjonen humlene opplever i naturen. Man har jo sett at humledøden er verre i varme og tørre sesonger. Kan det være fordi man får oppkonsentrering av stoffer som normalt ikke er giftige, eller kan det være noe med pollenet eller honningduggen?

Eller skjer det noe med nektaren i blomstene? Noen hevder også at nektaren kan være angrepet av giftig sopp som enten medfører gjæring eller annen forgiftning. Det er vanlig at sommerfugler for eksempel spiser gjæret frukt og blir beruset. De sitter da på bakken og kan plukkes som bær, men kommer seg etter en stund når rusen er over. Selv om dyrene ikke skulle bli særlig beruset av gjæret nektar, kan dryppende honningdugg også medvirke til at dyrene faller til bakken og bli klissete slik at de har vanskelig for å bevege seg, og kanskje de dør av sult og utmattelse før de har sovet ut rusen? Men igjen, sølvlind og storlind har ikke honningdugg i den grad at humledøden der kan forklares ut fra dette.

En annen hypotese er at blomstene skiller ut stoffer som forstyrrer humlenes hormon- eller nervesystemet slik at de nærmest blir gale og ikke forstår at de må fly til andre blomster der det er mat. Siden humledøden først og fremst er observert i byer og jordbruksområder, kan det heller ikke utelukkes at lindeblomstene akkumulerer toksiske stoffer fra ulike typer forurensning.

Man bør også se på i hvilken grad de hybridiserte og fremmede lindeartene bidrar sterkere til humledøden enn vanlig lind. Nettopp hos slike varianter av lind kan man tenke seg at det kan oppstå nye egenskaper som den finjusterte balansen mellom plante og pollinator ikke har rukket å tilpasse seg.

Siden man ofte observerer fenomenet i byene, der lindetrærne ofte står som øyer i en varm asfaltjungelen, kan det tenkes at humlene raskere bli utmattet av varme og dehydrering dersom trærne er tomme for mat.

For å forstå hva som egentlig skjer, trengs åpenbart mer forskning. Dette krever omfattende eksperimentelle studier og samarbeid mellom entomologer, fysiologer og biokjemikere/toksikologer.

Hvilken betydning har dette for humlebestandene?

Kanskje har humledøden under lindetrærne mindre betydning for bestandene enn man skulle tro? Dette fordi linda blomstrer på et tidspunkt da humlebestandene er på topp og de fleste arbeiderne likevel snart skal dø. Men dersom store mengder humlearbeidere dør ett par uker tidligere enn normalt, kan det faktisk ha vesentlig betydning. På denne tiden er det kjønnsindividene i humlebolet som fostres opp og et frafall i arbeiderstokken kan derfor ha stor indirekte betydning på produksjonen av nye dronninger og hanner. De nye dronningene, som klekkes  på ettersommeren, er ute av bolet en liten tur for å pare seg og ta til seg opplagsnæring til overvintringen. Dersom disse dronningene tiltrekkes av lind og lider samme skjebne som arbeiderne, vil det være særlig alvorlig for bestanden.

Man bør også se på artssammensetningen av humler under lindetrærne. Det kan se ut som om det er jordhumlene som dominerer totalt, og i mindre grad truete arter, selv om disse normalt vil være fåtallige i byene og vanskelig å oppdage. Trolig er det hovedsakelig korttungete arter som oppsøker lind. Disse artene er i mindre grad truet. Samtidig er det de vanlige humleartene som står for storparten av pollineringen av frukt og bær i bynære strøk og i jordbrukslandskapet. Dersom linda medfører vesentlig nedgang i bestandstall for vanlige humlearter, kan det få økonomiske konsekvenser for bonden.

Hva bør man gjøre?

For å finne ut mer om hvilken betydning lindedøden har for humlebestandene, vil det være vesentlig å sette i gang et overvåkingsopplegg slik at man kan finne ut noe om omfanget av humledøden og ikke minst variasjonen fra år til år. Man bør også registrere arts- og kastesammensetningen på døde humler og sammenligne dette med humlediversiteten i nærmiljøet og med levende humler som besøker lindetrær. Man bør også overvåke forskjeller mellom ulike fremmede, hybridiserte og naturlige lindetyper.

Inntil man vet mer, er det vanskelig å peke på hva som er de rette tiltakene. Man bør også tenke på at lind er ei god trekkplante for honningbier, som i liten grad reagerer på nektaren. Honningbia er riktignok et husdyr, og slik sett en fremmed art i norsk natur, der man uansett kan tilpasse bestandsstørrelse til ressursgrunnlaget. Man kan imidlertid tenke seg større konkurranse mellom honningbier og villbier (inkl. humler) mot slutten av sesongen dersom man slutter å plante lind.

På den andre siden, har planting av parklind, Tilia x europea, og storlind, Tilia platyphyllos, medført at vi nå har fått etablert den svartelistete tegearten Deraeocoris lutescens (Svært høy risiko) i store mengder på Østlandet. Dette er et lite insekt som suger plantesaft fra bladene og som kan medføre stor skade på naturlige lindetrær (Tilia cordata) og forstyrre balansen i naturlige økosystemer. Å unngå spredning av fremmede lindearter og nyplanting av parklind vil også bidra til å begrense import av denne.

Så for humlenes del, og for opprettholdelse av biologisk mangfold i bynære strøk, mener jeg det vil være et viktig tiltak å unngå nyplanting av fremmede lindesorter. Når det gjelder eventuell hogst av lindetrær, bør man først få større klarhet i omfanget og hvor alvorlig problemet er. Parklind ser ut til å være steril og er slik sett lettere å kontrollere, men dersom det viser seg at storlind sprer seg i naturen, kan det være et tilleggsargument for å regulere lindebestanden.

Foreløpig er det altså mange hypoteser og få sikre svar. Vi får bare håpe de bevilgende myndigheter også ser behovet for økt kunnskap om fenomenet rundt humledøden under lindetrærne.

Litteratur

Baal, T., Denker, B., Muhlen, W., Popp, M., Riedel, V. & Surholt, B. 1991. Physiological, ethological and ecological questions on the death of insects visiting late flowering lime trees. Apidologie 22:  430-432.

Baal, T., Denker, B., Muhlen, W., Reidel, V. & Surholt, B. 1992. Composition of sugars present in the organism of bumble bees foraging on lime tree flowers. Apidologie 23: 333-335.

Denker, B., Baal, T., Muhlen, W., Popp, M., Riedel, V. & Surholt, B. 1992. Spectrum of sugars present in nectar of late flowering lime trees. Apidologie 23: 331-333.

Endtmann, K. J. 1990. Differentiation and toxicity of taxa of the limetree genus (Tilia) for bumble-bees and other blossom-visiting insects. Entomologische Nachrichten und Berichte 34: 155-158.

Geissler, G. & Steche, W. 1962. Natürliche Trachten als Ursache für Vergiftungserscheinungen bei Bienen und Hummeln. ‘Zeitschrift für Bienen Forschung 4: 77-92.

Illies, I. 2005. Verhaltensbiologische Untersuchungen zur Trachtnutzung und zum sammelverhalten von Bienen (Hymenoptera, Apoidea). Doktoravhandling, Fakultät für Biologie der Ruhr-Universität Bochum.

Illies, I. & Mühlen, W. 2007. The Foraging Behaviour of Honeybees and Bumblebees on Late Blooming Lime Trees (Tilia spec) (Hymenoptera: Apidae) Das Sammelverhalten von Honigbienen und Hummeln an spätblühenden Linden (Tilia sp.) (Hymenoptera: Apidae) Entomologica Generalis 30(2): 155-165.

Madel, G. 1977. Poisoning of bumble bees by nectar of the silver lime Tilia tomentosa. Bonner Zoologische Beitrage 28: 149-154.

Maurizio, A. & Graff, I. 1969. Das Trachtpflantzen buch. Imker Freund Bucher- Ehrenwith Verlag, München.

Surholt, B., Denker, B., Baal, T. & Muhlen, W. 1992. Is the nectar of silver lime trees toxic to bumble bees? Video-recorded outdoor experiments. Apidologie 23:  335-337.

Ødegaard, F. Öberg, S., Gjershaug, J.O. & Mjelde, A. 2009. Status for humler (Hymenoptera, Apidae, Bombus spp.) i Norge i 2010. Fauna 62(3): 70-80.

Linker til mediaoppslag og blogger

Aftenposten 17.07.14

http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Ett-av-Norges-vanligste-bytrar-dreper-humler-7639415.html

Fredrikstad Blad 19.07.14

http://www.f-b.no/nyheter/forsker-slar-alarm-om-humledod-1.8515558

NRK 01.08.14

http://www.nrk.no/mr/massedod-pa-grunn-av-parktre-1.11857523

Humleskolen 01.08.14

http://humleskolen.no/nyheter/dodelig-lind/

Tønsberg Blad 02.08.14

http://www.tb.no/nyheter/mystisk-humledod-1.8530488

Rana Blad 07.08.14

http://www.ranablad.no/nyheter/article7515347.ece

Tønsberg Blad 20.10.14

http://www.tb.no/nyheter/flere-teorier-om-mystisk-humledod-1.8621069

 

 

 

303 thoughts on “Stort kunnskapsbehov om massiv og mystisk humledød

 1. Hei
  Humlene har bygd bol i en av fuglekassene mine i sommer. Det har vært interessant å følge dem, men nå er det tilsynelatende ingen aktivitet og kassa har behov for opprenskning hvis den skal bli fuglebolig igjen. Spørsmålet er om humledronningen eller andre humler bruker bolet som overvintringsplass. I så tilfelle bør de jo få være i fred.Kommer de evntuelt til å ta det samme bolet i bruk igjen til sommeren?
  Mvh
  Erland

 2. Hei Erland,
  Det er nok trehumle du har fått i fuglekassene dine. De er noen tøffinger og kan faktisk jage ut meisene i kampen om fuglekassene. Humlebol er ettårige, så det er ikke noe problem å renske kassa nå. De nye dronningene, som overvintrer er nok avhengige av å finne et sted som er mer beskyttet mot kulde for å klare overvintringen. Jeg har imidlertid hørt om flere tilfeller av at trehumle lager bol på samme sted flere år på rad, men da er det nok mer snakk om at det er et svært gunstig sted å lage bol.
  Mvh
  Frode

  • Tusen takk for svar.
   Da er det grønt lys for opprenskning – mye sekret på utsiden av kassa. Da blir det spennende å se om det blir for meis eller trehumle til våren. Det var interessant med humlebesøk – og det ble noen fine makrofoto også.
   mvh
   Erland

   • Humlebolet i fuglekassa ser ut til være fylt opp av en stor mengde puppelignende individer. De er foreløpig i kassa. Kan jeg “kaste dem ut”?
    Nb. Har foto hvis du vil se.
    MvhErland

 3. Det er kanskje gamle kokonger? Du kan sende bilde til mail-adressa mi :-)

 4. Hei, Frode.

  Jeg finner innlegget ditt veldig interessant. Har lest noe liknende om bier, men var ikke klar over at humla var utrydningstruet. Vet du om det finnes et insekt som kan erstatte humlen og dens arbeidsoppgaver, dersom humlen forsvinner? Hva betyr humledøden for miljøet og mennesker? Er det noe vi som enkeltpersoner kan gjøre for å være med på å bevare humlebestanden?

  Mvh
  Ingrid

 5. Cela peut être ennuyeux lorsque vos relations sont perturbées et que son téléphone ne peut pas être suivi. Maintenant, vous pouvez facilement effectuer cette activité à l’aide d’une application d’espionnage. Ces applications de surveillance sont très efficaces et fiables et peuvent déterminer si votre femme vous trompe.

 6. Meilleure application de contrôle parental pour protéger vos enfants – Moniteur secrètement secret GPS, SMS, appels, WhatsApp, Facebook, localisation. Vous pouvez surveiller à distance les activités du téléphone mobile après le téléchargement et installer l’apk sur le téléphone cible. https://www.mycellspy.com/fr/

 7. I’m not sure why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a issue on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 8. An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more about this issue, it may not be a taboo subject but generally folks don’t discuss such subjects. To the next! Best wishes!!

 9. My brother recommended I might like this blog. He was entirely right. This post truly made my day. You cann’t imagine simply how much time I had spent for this info! Thanks!

 10. Your style is unique compared to other people I’ve read stuff from. I appreciate you for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just bookmark this site.

 11. I was suggested this blog by way of my cousin. I am now not certain whether or not this publish is written by him as no one else recognise such distinct about my problem. You’re incredible! Thanks!

 12. Wonderful website. Lots of useful information here. I’m sending it to several friends ans additionally sharing in delicious. And obviously, thank you on your sweat!

 13. I do believe all the ideas you have presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Still, the posts are too brief for starters. May just you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 14. Ahaa, its pleasant conversation concerning this post here at this weblog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 15. Fantastic blog! Do you have any hints for aspiring writers? I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There are so many choices out there that I’m completely confused .. Any recommendations? Many thanks!

 16. I’ve been exploring for a little for any high quality articles or blog posts on this kind of space . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this site. Reading this info So i am satisfied to show that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most without a doubt will make sure to do not omit this web site and give it a glance regularly.

 17. I do not know if it’s just me or if perhaps everybody else encountering issues with your blog. It looks like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them too? This may be a problem with my internet browser because I’ve had this happen before. Cheers

 18. It’s going to be finish of mine day, except before finish I am reading this great paragraph to increase my knowledge.

 19. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Ie. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the issue solved soon. Many thanks

 20. I feel this is one of the such a lot vital info for me. And i am satisfied studying your article. However wanna remark on some basic things, The web site style is ideal, the articles is really nice : D. Just right activity, cheers

 21. Hi there everyone, it’s my first go to see at this web page, and article is truly fruitful in support of me, keep up posting such articles or reviews.

 22. Hello, Neat post. There is an issue with your web site in internet explorer, would check this? IE still is the marketplace chief and a huge section of other people will miss your excellent writing due to this problem.

 23. You ought to be a part of a contest for one of the highest quality sites on the internet. I will recommend this website!

 24. Excellent beat ! I would like to apprentice whilst you amend your site, how can i subscribe for a blog web site? The account aided me a appropriate deal. I have been a little bit familiar of this your broadcast offered brilliant transparent idea

 25. I don’t even know how I ended up right here, but I thought this publish used to be good. I don’t realize who you are however definitely you’re going to a well-known blogger in case you aren’t already. Cheers!

 26. Ahaa, its fastidious dialogue concerning this paragraph at this place at this blog, I have read all that, so now me also commenting at this place.

 27. You’re so awesome! I don’t believe I’ve truly read something like this before. So good to find somebody with unique thoughts on this subject. Seriously.. thanks for starting this up. This site is something that is required on the internet, someone with some originality!

 28. When someone writes an article he/she maintains the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it. Therefore that’s why this piece of writing is outstdanding. Thanks!

 29. Please let me know if you’re looking for a writer for your site. You have some really good articles and I believe I would be a good asset. If you ever want to take some of the load off, I’d love to write some articles for your blog in exchange for a link back to mine. Please shoot me an email if interested. Thank you!

 30. Its like you read my thoughts! You seem to understand a lot approximately this, such as you wrote the ebook in it or something. I think that you can do with a few p.c. to force the message house a bit, however instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 31. Wow, that’s what I was exploring for, what a information! present here at this blog, thanks admin of this site.

 32. My partner and I stumbled over here coming from a different page and thought I might check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

 33. Hi! I realize this is kind of off-topic but I had to ask. Does building a well-established website such as yours require a massive amount work? I am brand new to blogging but I do write in my diary daily. I’d like to start a blog so I can easily share my own experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou!

 34. Hey there! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? Cheers

 35. I am really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you customize it yourself? Anyway keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today.

 36. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from. thanks a lot

 37. I love your blog.. very nice colors & theme. Did you design this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to create my own blog and would like to know where u got this from. kudos

 38. Wonderful work! That is the type of information that are meant to be shared around the web. Shame on Google for no longer positioning this put up upper! Come on over and discuss with my website . Thanks =)

 39. I’m not sure where you are getting your information, however good topic. I needs to spend some time studying more or understanding more. Thank you for fantastic information I was in search of this information for my mission.

 40. Thanks for your marvelous posting! I certainly enjoyed reading it, you’re a great author.I will be sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage one to continue your great work, have a nice weekend!

 41. I really love your website.. Great colors & theme. Did you build this amazing site yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would like to know where you got this from or just what the theme is named. Cheers!

 42. Excellent blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 43. My developer is trying to persuade me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress content into it? Any help would be greatly appreciated!

 44. Heya this is kinda of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

 45. Pretty great post. I just stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your rss feed and I hope you write once more soon!

 46. I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I’m hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own site now ;)

 47. Hi! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this page to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 48. Hello! Would you mind if I share your blog with my twitter group? There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content. Please let me know. Thanks

 49. It’s a pity you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this brilliant blog! I guess for now i’ll settle for book-marking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group. Chat soon!

 50. I’m truly enjoying the design and layout of your blog. It’s a very easy on the eyes which makes it much more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire out a developer to create your theme? Great work!

 51. I know this website presents quality dependent articles or reviews and additional material, is there any other web site which provides these kinds of data in quality?

 52. all the time i used to read smaller articles or reviews that also clear their motive, and that is also happening with this piece of writing which I am reading at this place.

 53. Great beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 54. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have created some nice practices and we are looking to swap methods with others, please shoot me an email if interested.

 55. I will immediately grasp your rss as I can’t in finding your email subscription hyperlink or newsletter service. Do you have any? Please let me understand so that I may subscribe. Thanks.

 56. Howdy! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this write-up to him. Pretty sure he will have a good read. Many thanks for sharing!

 57. Terrific post but I was wanting to know if you could write a litte more on this subject? I’d be very thankful if you could elaborate a little bit further. Many thanks!

 58. Hi there I am so thrilled I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a marvelous post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read through it all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up the superb work.

 59. It’s in reality a great and helpful piece of info. I am happy that you simply shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 60. Very great post. I simply stumbled upon your blog and wished to say that I have truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I will be subscribing on your feed and I am hoping you write again very soon!

 61. I don’t know whether it’s just me or if everybody else experiencing issues with your blog. It looks like some of the text on your content are running off the screen. Can somebody else please provide feedback and let me know if this is happening to them as well? This could be a problem with my internet browser because I’ve had this happen previously. Kudos

 62. Undeniably imagine that that you said. Your favorite reason seemed to be on the internet the easiest thing to remember of. I say to you, I certainly get annoyed even as other people consider concerns that they plainly do not realize about. You managed to hit the nail upon the top and also defined out the entire thing with no need side-effects , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thanks

 63. It is perfect time to make a few plans for the longer term and it is time to be happy. I’ve learn this publish and if I may just I desire to counsel you some fascinating issues or advice. Maybe you can write subsequent articles regarding this article. I want to read even more issues approximately it!

 64. Hello, I think your website might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Chrome, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, wonderful blog!

 65. First of all I would like to say awesome blog! I had a quick question that I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your thoughts prior to writing. I’ve had difficulty clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes are generally lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Thank you!

 66. Excellent post. I was checking constantly this weblog and I am inspired! Very helpful information particularly the final section :) I handle such info a lot. I used to be seeking this certain information for a very lengthy time. Thank you and best of luck.

 67. That is really attention-grabbing, You’re an overly professional blogger. I have joined your rss feed and stay up for in search of extra of your magnificent post. Also, I’ve shared your web site in my social networks

 68. Hmm is anyone else experiencing problems with the images on this blog loading? I’m trying to find out if its a problem on my end or if it’s the blog. Any suggestions would be greatly appreciated.

 69. Hi, i read your blog from time to time and i own a similar one and i was just curious if you get a lot of spam comments? If so how do you prevent it, any plugin or anything you can recommend? I get so much lately it’s driving me crazy so any support is very much appreciated.

 70. I feel that is among the so much important info for me. And i am happy reading your article. However wanna observation on few normal things, The website taste is great, the articles is in reality nice : D. Just right process, cheers

 71. When someone writes an post he/she retains the plan of a user in his/her brain that how a user can be aware of it. Thus that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 72. Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

 73. Hi there! This blog post couldn’t be written any better! Reading through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I will send this post to him. Pretty sure he will have a very good read. I appreciate you for sharing!

 74. It is appropriate time to make some plans for the longer term and it is time to be happy. I have read this publish and if I could I want to suggest you few attention-grabbing things or advice. Maybe you can write subsequent articles referring to this article. I want to read even more things approximately it!

 75. Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is simply great and i can assume you are an expert on this subject. Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 76. Greetings! I’ve been following your web site for some time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to say keep up the fantastic job!

 77. I am now not sure the place you’re getting your info, but good topic. I must spend a while studying more or working out more. Thank you for fantastic info I used to be on the lookout for this information for my mission.

 78. Hi! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers? My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing a few months of hard work due to no back up. Do you have any solutions to prevent hackers?

 79. Hello! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website covers a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you happen to be interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Great blog by the way!

 80. I’m not sure exactly why but this weblog is loading incredibly slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I’ll check back later on and see if the problem still exists.

 81. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 82. I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit the nail on the head. The problem is something which not enough folks are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my search for something relating to this.

 83. My brother recommended I may like this blog. He was entirely right. This submit actually made my day. You can not believe just how much time I had spent for this info! Thanks!

 84. When I originally commented I clicked the “Notify me when new comments are added” checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove people from that service? Many thanks!

 85. My spouse and I stumbled over here coming from a different website and thought I should check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to looking over your web page for a second time.

 86. It is perfect time to make a few plans for the long run and it’s time to be happy. I’ve learn this put up and if I may I wish to recommend you some attention-grabbing issues or tips. Perhaps you can write next articles relating to this article. I wish to read even more things about it!

 87. I have been browsing on-line greater than three hours lately, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made excellent content as you probably did, the web can be a lot more useful than ever before.

 88. Hey there! Someone in my Facebook group shared this site with us so I came to give it a look. I’m definitely loving the information. I’m book-marking and will be tweeting this to my followers! Excellent blog and outstanding style and design.

 89. That is really attention-grabbing, You’re an excessively professional blogger. I’ve joined your rss feed and look forward to in search of more of your excellent post. Also, I have shared your web site in my social networks

 90. Someone necessarily help to make severely articles I’d state. That is the first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to make this particular post extraordinary. Great job!

 91. Today, I went to the beach with my children. I found a sea shell and gave it to my 4 year old daughter and said “You can hear the ocean if you put this to your ear.” She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear. She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I had to tell someone!

 92. Its such as you learn my thoughts! You appear to understand a lot about this, like you wrote the book in it or something. I believe that you simply could do with a few p.c. to drive the message house a bit, however instead of that, this is great blog. An excellent read. I will certainly be back.

 93. Useful info. Fortunate me I found your web site unintentionally, and I’m shocked why this accident did not came about earlier! I bookmarked it.

 94. Greetings, There’s no doubt that your blog might be having web browser compatibility problems. Whenever I look at your blog in Safari, it looks fine however, if opening in Internet Explorer, it has some overlapping issues. I merely wanted to give you a quick heads up! Besides that, great blog!

 95. Woah! I’m really digging the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and appearance. I must say you’ve done a very good job with this. In addition, the blog loads extremely fast for me on Opera. Outstanding Blog!

 96. Have you ever considered creating an e-book or guest authoring on other sites? I have a blog based on the same subjects you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my subscribers would enjoy your work. If you’re even remotely interested, feel free to shoot me an email.

 97. This is the right site for everyone who hopes to find out about this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I really would want to…HaHa). You certainly put a brand new spin on a subject that’s been written about for ages. Excellent stuff, just great!

 98. Right here is the right webpage for anybody who hopes to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I actually would want to…HaHa). You definitely put a brand new spin on a topic that’s been discussed for a long time. Great stuff, just excellent!

 99. Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.

 100. First off I would like to say wonderful blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to know how you center yourself and clear your head before writing. I’ve had trouble clearing my thoughts in getting my thoughts out. I do enjoy writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes are usually lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or tips? Cheers!

 101. Hey just wanted to give you a quick heads up. The text in your article seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The design look great though! Hope you get the issue resolved soon. Many thanks

 102. Sweet blog! I found it while surfing around on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News? I’ve been trying for a while but I never seem to get there! Thank you

 103. I’ve been surfing online more than 4 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 104. When I initially left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever a comment is added I recieve four emails with the same comment. Perhaps there is an easy method you can remove me from that service? Thank you!

 105. Very nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve truly enjoyed surfing around your blog posts. In any case I’ll be subscribing in your feed and I am hoping you write once more very soon!

 106. Hey there just wanted to give you a quick heads up. The words in your content seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a formatting issue or something to do with browser compatibility but I figured I’d post to let you know. The layout look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks

 107. An interesting discussion is worth comment. I believe that you ought to publish more on this subject, it might not be a taboo matter but typically people do not discuss these topics. To the next! Best wishes!!

 108. Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a bit, but other than that, this is magnificent blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 109. Aw, this was a really nice post. Taking the time and actual effort to make a superb article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 110. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly comeback.

 111. Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and come with approximately all significant infos. I’d like to peer extra posts like this .

 112. I’m not that much of a internet reader to be honest but your blogs really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back later on. All the best

 113. Hello there! This article could not be written much better! Looking through this post reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I’ll forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 114. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You definitely know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?

 115. Oh my goodness! Amazing article dude! Many thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anybody having similar RSS issues? Anybody who knows the answer can you kindly respond? Thanks!!

 116. Have you ever thought about creating an ebook or guest authoring on other websites? I have a blog centered on the same information you discuss and would really like to have you share some stories/information. I know my viewers would enjoy your work. If you are even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.

 117. Just wish to say your article is as amazing. The clearness in your post is simply spectacular and i could assume you are an expert on this subject. Fine with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the gratifying work.

 118. I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your weblog and check again here frequently. I am quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Best of luck for the next!

 119. When someone writes an post he/she keeps the image of a user in his/her mind that how a user can know it. Therefore that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 120. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates. I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this. Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I look forward to your new updates.

 121. My spouse and I stumbled over here by a different web address and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page repeatedly.

 122. Admiring the commitment you put into your website and detailed information you present. It’s awesome to come across a blog every once in a while that isn’t the same unwanted rehashed material. Great read! I’ve bookmarked your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 123. Wow! This blog looks just like my old one! It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

 124. Today, while I was at work, my cousin stole my iPad and tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

 125. It’s a shame you don’t have a donate button! I’d definitely donate to this outstanding blog! I suppose for now i’ll settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to brand new updates and will share this site with my Facebook group. Chat soon!

 126. Undeniably imagine that which you said. Your favorite reason appeared to be at the internet the easiest factor to remember of. I say to you, I certainly get irked while other people think about concerns that they plainly do not realize about. You managed to hit the nail upon the top and also outlined out the whole thing with no need side-effects , other people can take a signal. Will likely be again to get more. Thanks

 127. Hello! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My weblog looks weird when viewing from my iphone4. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!

 128. Hello! Do you know if they make any plugins to assist with Search Engine Optimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good results. If you know of any please share. Cheers!

 129. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice methods and we are looking to swap solutions with other folks, why not shoot me an e-mail if interested.

 130. Hi, Neat post. There is an issue along with your site in web explorer, may test this? IE nonetheless is the marketplace chief and a good component of other folks will pass over your magnificent writing due to this problem.

 131. Hey terrific blog! Does running a blog similar to this require a massive amount work? I have virtually no knowledge of coding however I was hoping to start my own blog in the near future. Anyway, should you have any ideas or techniques for new blog owners please share. I know this is off topic but I just had to ask. Thanks!

 132. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you have any tips for rookie blog writers? I’d really appreciate it.

 133. Amazing! This blog looks just like my old one! It’s on a entirely different topic but it has pretty much the same page layout and design. Superb choice of colors!

 134. Hi, Neat post. There is an issue with your web site in web explorer, could test this? IE still is the marketplace chief and a big portion of other folks will pass over your great writing because of this problem.

 135. May I simply just say what a comfort to find a person that really knows what they are talking about online. You actually understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to look at this and understand this side of your story. I was surprised you are not more popular since you most certainly possess the gift.

 136. Thanks for ones marvelous posting! I definitely enjoyed reading it, you happen to be a great author. I will always bookmark your blog and will come back very soon. I want to encourage you to ultimately continue your great work, have a nice afternoon!

 137. Hello there, I found your site via Google at the same time as looking for a related subject, your web site got here up, it appears to be like good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.
  Hello there, just changed into alert to your weblog thru Google, and located that it is truly informative. I am going to be careful for brussels. I’ll be grateful if you happen to continue this in future. Numerous other folks can be benefited out of your writing. Cheers!

 138. Hey there would you mind sharing which blog platform you’re working with? I’m going to start my own blog in the near future but I’m having a tough time deciding between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal. The reason I ask is because your design and style seems different then most blogs and I’m looking for something unique. P.S Apologies for getting off-topic but I had to ask!

 139. Good day I am so grateful I found your webpage, I really found you by mistake, while I was looking on Google for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say thank you for a incredible post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to read it all at the moment but I have bookmarked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a lot more, Please do keep up the superb job.

 140. I truly love your website.. Great colors & theme. Did you create this amazing site yourself? Please reply back as I’m wanting to create my own personal website and want to know where you got this from or just what the theme is named. Appreciate it!

 141. Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You obviously know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be giving us something enlightening to read?

 142. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complex and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

 143. excellent publish, very informative. I ponder why the other experts of this sector do not understand this. You should proceed your writing. I’m confident, you’ve a great readers’ base already!

 144. You’ve made some decent points there. I checked on the internet for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 145. Hi there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My website discusses a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

 146. Hi there! This is kind of off topic but I need some help from an established blog. Is it hard to set up your own blog? I’m not very techincal but I can figure things out pretty fast. I’m thinking about creating my own but I’m not sure where to begin. Do you have any points or suggestions? With thanks

 147. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am anxious about switching to another platform. I have heard fantastic things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any help would be really appreciated!

 148. When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her brain that how a user can understand it. Thus that’s why this post is outstdanding. Thanks!

 149. Thanks for a marvelous posting! I actually enjoyed reading it, you might be a great author. I will be sure to bookmark your blog and may come back very soon. I want to encourage you to continue your great posts, have a nice day!

 150. Howdy! I just want to offer you a huge thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I’ll be coming back to your blog for more soon.

 151. Whats up very nice website!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I’ll bookmark your website and take the feeds also? I’m happy to search out a lot of helpful info here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thank you for sharing. . . . . .

 152. Thank you, I’ve recently been searching for information approximately this topic for a while and yours is the greatest I have found out till now. However, what about the bottom line? Are you certain about the source?

 153. Hey! I understand this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established website like yours take a large amount of work? I am brand new to writing a blog but I do write in my diary every day. I’d like to start a blog so I can easily share my personal experience and feelings online. Please let me know if you have any kind of suggestions or tips for brand new aspiring blog owners. Appreciate it!

 154. I think that everything posted made a bunch of sense. However, think on this, suppose you added a little content? I am not suggesting your information isn’t good., but what if you added something that makes people desire more? I mean %BLOG_TITLE% is a little plain. You could peek at Yahoo’s home page and see how they create news headlines to get people to click. You might try adding a video or a pic or two to get people interested about what you’ve got to say. Just my opinion, it might make your posts a little livelier.

 155. I am really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any internet browser compatibility issues? A small number of my blog audience have complained about my website not working correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any recommendations to help fix this problem?

 156. Aw, this was an incredibly good post. Spending some time and actual effort to create a great article… but what can I say… I hesitate a whole lot and don’t manage to get nearly anything done.

 157. It is appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I want to read even more things about it!

 158. Undeniably consider that which you stated. Your favourite justification appeared to be on the net the simplest thing to be aware of. I say to you, I definitely get annoyed even as people think about issues that they just do not recognize about. You managed to hit the nail upon the top and outlined out the whole thing with no need side effect , folks could take a signal. Will probably be again to get more. Thank you

 159. Pretty section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I acquire in fact enjoyed account your blog posts. Anyway I’ll be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 160. I have been surfing online more than three hours nowadays, yet I never found any interesting article like yours. It’s lovely worth sufficient for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content material as you did, the web can be much more helpful than ever before.

 161. First off I would like to say superb blog! I had a quick question in which I’d like to ask if you don’t mind. I was interested to find out how you center yourself and clear your head prior to writing. I have had a tough time clearing my mind in getting my ideas out. I do enjoy writing but it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be lost just trying to figure out how to begin. Any suggestions or hints? Kudos!

 162. Excellent goods from you, man. I have take into accout your stuff prior to and you’re just extremely magnificent. I actually like what you’ve bought here, certainly like what you are saying and the way in which by which you say it. You make it entertaining and you continue to take care of to keep it sensible. I can not wait to read far more from you. That is actually a terrific website.

 163. My spouse and I absolutely love your blog and find nearly all of your post’s to be exactly I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for yourself? I wouldn’t mind producing a post or elaborating on a few of the subjects you write in relation to here. Again, awesome site!

 164. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored subject matter stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this hike.

 165. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Anyways, I’m definitely happy I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 166. Terrific article! That is the type of information that should be shared around the internet. Disgrace on Google for now not positioning this submit higher! Come on over and seek advice from my website . Thanks =)

 167. It’s appropriate time to make some plans for the future and it is time to be happy. I’ve learn this post and if I may I desire to counsel you few attention-grabbing things or advice. Perhaps you can write next articles regarding this article. I want to read even more things approximately it!

 168. I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you make this website yourself or did you hire someone to do it for you? Plz reply as I’m looking to design my own blog and would like to know where u got this from. thanks a lot

 169. We stumbled over here by a different page and thought I might check things out. I like what I see so i am just following you. Look forward to going over your web page for a second time.

 170. Woah! I’m really loving the template/theme of this site. It’s simple, yet effective. A lot of times it’s difficult to get that “perfect balance” between user friendliness and visual appearance. I must say you’ve done a great job with this. Also, the blog loads very fast for me on Safari. Exceptional Blog!

 171. Howdy! Do you know if they make any plugins to protect against hackers? I’m kinda paranoid about losing everything I’ve worked hard on. Any suggestions?

 172. Hi there would you mind letting me know which web host you’re utilizing? I’ve loaded your blog in 3 completely different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you recommend a good internet hosting provider at a reasonable price? Many thanks, I appreciate it!

 173. Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I put things off a whole lot and don’t seem to get anything done.

 174. That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Short but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read article!

 175. I was recommended this web site by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are wonderful! Thanks!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *